ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2020 - 2021 г.

1. ЕТИЧЕН КОДЕКС

2.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"

3.ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"

4.ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

5.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

6.ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

7.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016 - 2020 Г.

8.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

9.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС

10.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС

11.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС

12.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 4 КЛАС

13.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС

14.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС

15.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС

16.ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

17.ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019

18.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА през учебната 2018/2019 година

19.ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА КЪМ ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ" - ГР. ДУПНИЦА за учебната 2018/2019 година

20. ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

21.МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

22.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

23.Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

24.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

25.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

26.Удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

27.Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

28. Организация на учебния ден

29.НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ през учебната 2020 -2021 година в условията на COVID-19

30.ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА  през учебната 2020 -2021 година в условията на COVID-19

31. ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

32.Актуализиране на годишен план-програма за БДП за 2021 г. на училищно ниво.