Пишем, учим и четем. Ние сме грамотни!

Описание:  Дейността се предлага за постигане на добра четивна техника и добри правописни умения и компетентности по учебния предмет български език и литература; развиване на комуникативно-речевите способности и желанието за четене и творчество чрез игрови ситуации и разнообразни дейности. Използването на играта като метод на обучение, интерактивни дейности, забавни елементи и упражнения в работата с изоставащите ученици води до активно включване в процеса на обучение. Работата им в екип по време на тези дейности не само ще обогатява езиковата им култура, но ще им помага да преодоляват по-лесно проблемите в комуникацията. Заниманията ще се провеждат с ученици от една възрастова група.

 

Изисквания:   За ученици със слаба мотивация и липса на умение за учене на български език, предимно деца билингви. За преодоляване на образователните дефицити при употреба на официалния език, както и на затруднения в подготовката по задължителните дейности в училище.

Област: Кюстендил, Община: Дупница, Населено място: Дупница

Продължителност на заниманието: 80 мин. (2x40), Възраст: 5. клас, Брой занимания: 2 на седмица

Начална дата: 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 

Категория: Български език и литература, Тип: дейност за преодоляване на обучителни затруднения, предлага се за населеното място.

prev  Set 1/4  next