Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

По Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в Основно училище „Христаки Павлович“ гр. Дупница бяха доставени 11 броя компютърна техника, 6 броя таблети, 7 броя преносими учителски компютъра и шкаф за съхранение на устройствата. По Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4, бяха проведени обучения на ученици, педагогически специалисти и родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, за които дейности/обучения са усвоени 1448,22 лева. Предоставеното компютърно оборудване и извършените обучения по проекта помогнаха на училището да не допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи, като предотврати в голяма степен риска от отпадане на ученици в ситуация на обучение от разстояние.

 

 

prev  Set 1/3  next