ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2018 - 2019 г.

1. ОТЧЕТ

2. ЕТИЧЕН КОДЕКС

3.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"

4.ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"

5.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 2018 г.

6.ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

7.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

8.ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

9.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016 - 2020 Г.

10.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

11.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС

12.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС

13.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС

14.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС

15.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС

16.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС

17.ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

18.ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019

19.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА през учебната 2018/2019 година

20.ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА КЪМ ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ" - ГР. ДУПНИЦА за учебната 2018/2019 година

21.Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

22.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

23.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

24.Удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

25.удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование