ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2021-2022 г.

1. Антикорупционна програма

2. Инструктаж на работник-бюфет

3. Инструктаж на учениците

4. Инструктаж на учителите

5. Извънреден инструктаж

6. План за действие в условията на Ковид-19

7. План за действие в случай на човек за който се подозира или е потвърден с Ковид-19

8. Работа в условията на Ковид-19

9. Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

10. Правила за провеждане на образователен процес в условията на Ковид-19

11. Правила за поведение при съмнение или случай на Ковид-19

12. Правила за изграждане на ефективна комуникационна политика

13. Правилник за дейността на ОУ "Христаки Павлович" - Дупница

14. Приложение 1 към т.29.1

15. Програма за гражданско, здравно, интелектуално и екологично образование

16. Програмна система за развитието на предучилищната група

17. Протокол № 7 за оценка на седмичното разписание

18. Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на Ковид-19

19. Училищен учебен план за 1 клас

20. Училищен учебен план за 2 клас

21. Училищен учебен план за 3 клас

22. Училищен учебен план за 4 клас

23. Училищен учебен план за 5 клас

24. Училищен учебен план за 6 клас

25. Училищен учебен план за 7 клас

26. Училищен учебен план за 5 клас - самостоятелна форма

27. Училищен учебен план за 6 клас - самостоятелна форма

28. Училищен учебен план за 7 клас - самостоятелна форма

29. Правила за превключване от присъствено към обучение в електронна среда

30. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

31. Училищна програма за превенция на отпадането от училище 2020-2023 г.

32. Правила за защита на личните данни

33. Програма за намаляване и елиминиране на риска

34. РИСК Регистър

35. Стратегия за управление на риска

36. Система за финансово управление и контрол