ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2021-2022 г.

1. Антикорупционна програма

2. Инструктаж на работник-бюфет

3. Инструктаж на учениците

4. Инструктаж на учителите

5. Извънреден инструктаж

6. План за действие в условията на Ковид-19

7. План за действие в случай на човек за който се подозира или е потвърден с Ковид-19

8. Работа в условията на Ковид-19

9. Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

10. Правила за провеждане на образователен процес в условията на Ковид-19

11. Правила за поведение при съмнение или случай на Ковид-19

12. Правила за изграждане на ефективна комуникационна политика

13. Правилник за дейността на ОУ "Христаки Павлович" - Дупница

14. Приложение 1 към т.29.1

15. Програма за гражданско, здравно, интелектуално и екологично образование

16. Програмна система за развитието на предучилищната група

17. Протокол № 7 за оценка на седмичното разписание

18. Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на Ковид-19

19. Училищен учебен план за 1 клас

20. Училищен учебен план за 2 клас

21. Училищен учебен план за 3 клас

22. Училищен учебен план за 4 клас

23. Училищен учебен план за 5 клас

24. Училищен учебен план за 6 клас

25. Училищен учебен план за 7 клас

26. Училищен учебен план за 5 клас - самостоятелна форма

27. Училищен учебен план за 6 клас - самостоятелна форма

28. Училищен учебен план за 7 клас - самостоятелна форма

29. Правила за превключване от присъствено към обучение в електронна среда

30. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

31. Училищна програма за превенция на отпадането от училище 2020-2023 г.

32. Правила за защита на личните данни

33. Програма за намаляване и елиминиране на риска

34. РИСК Регистър

35. Стратегия за управление на риска

36. Система за финансово управление и контрол

ГРАФИЦИ

  1. ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ
  2. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
  3. ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ - ПЪРВИ СРОК
  4. ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
  5. График за консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден
  6. График за II ЧК

история

 

Нашето училище е най-старото училище в Дупница, основано през 1905 година. То е единственото, което носи името на великия възрожденец Христаки Павлович.

Христаки Павлович,роден в Дупница през 1804 г. в заможно за времето си семейство.
През 1841 г. Христаки Павлович пръв слага началото на девическото училище в Свищов.
Младият Христаки получава първоначалното си образование в килийното училище на манастирския метох в Дупница. След това отива в Рилския манастир, където изучава славянски език и граматика.

По-известни негови съчинения са:
• Аритметика или научна числителница –1833 г.
• Греко-български разговорник –1835 г.
• Общополезен Писмовник - 1835 г.
• Първа българска граматика –1836 г.
• Канон молебен и прочие –1841 г.
• Царственик или История българска –1844

Христаки Павлович влага всичките си сили и дарования в служба на своето Отечество. За много късо време, само 17 години между 1831 и 1848 година, той начертава нови пътища, по които трябва да се върви, за да бъде България това, което е днес.