ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2023 - 2024 г.

1. ЕТИЧЕН КОДЕКС

2.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"

3.ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"

4.ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

5.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

6.ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

7.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021 - 2025 Г.

8.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

9.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1А КЛАС / УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1Б КЛАС

10.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС

11.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС

12.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 4 КЛАС

13.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС / УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС - дневна

14.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС / УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС - дневна

15.УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС / УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС - дневна

16.ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА КЪМ ОУ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ" - ГР. ДУПНИЦА за учебната 2018/2019 година

17. ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

18.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ И МЕРКИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПРОПУСКИТЕ

19.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

20.Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

21.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

22.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

23.Удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

24.Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

25. Организация на учебния ден

26.НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ през учебната 2022 -2023 година в условията на COVID-19

27.ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА  през учебната 2022 -2023 година в условията на COVID-19

28. ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

29.ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

30.План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 година.

31.ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

32. Мерки за повишаване качеството на образованието

33.Заповед - механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.

34. Схема

35. Приложение 13

36. Помощни материали

37. Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.