Успех на НВО по БЕЛ

Описание:  Усвояване на основни граматични, лексикални, правописни и пунктуационни норми в книжовния български език.  Дейността се предлага за постигане на добра четивна техника и добри правописни умения и компетентности по учебния предмет български език и литература, в помощ на предстоящото за седмокласниците НВО по БЕЛ. В занятията ще се усвояват знания, необходими при преодоляване на образователните дефицити на учениците. Заниманията ще се провеждат с ученици от една възрастова група.

Изисквания:   За ученици със слаба мотивация и липса на умение за учене на български език, предимно деца билингви. За преодоляване на образователните дефицити при употреба на официалния език, както и на затруднения в подготовката по задължителните дейности в училище.

Област: Кюстендил, Община: Дупница, Населено място: Дупница

Продължителност на заниманието: 80 мин. (2x40)

Възраст: 7. клас

Брой занимания: 2 на седмица

Максимален брой ученици в група: 10

Категория: български език и литература

Тип: дейност за преодоляване на обучителни затруднения